โรงเรียนบ้านทุ่งดอน

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

275611458_299149288988045_4889804129116100249_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330175-20130921-210334

นายผดุง ละเอียดศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :บ้านทุ่งดอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :Bantungdon
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ :076-484243
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :2516

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดำเนินงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมสร้างสรรค์ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน