โรงเรียนบ้านทุ่งดอน

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นายผดุง ละเอียดศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาววิจิตรา มุขแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายประกิจ ระเมาะ

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวอุษา ขนาดผล

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวจันทร์จิรา ไข่กา

ครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวจันทร์ทิพย์ สินทรัพย์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวขวัญใจ ณะเพชร

เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด